Членување во здружението

Печати

Член 11

Член на Здружението КУД“Гоце Делчев“Делчево  може да биде секој граѓанин – државјанин на Република Македонија кој доброволно ќе пристапи кон Здружението со давање на писмена изјава .

Зачленувањето во Здружението се врши со пристапница, односно со издавање на членска книшка, која при исклучување или престанок на членувањето во здружението, задолжително се враќа.

Здружението КУД“Гоце Делчев“Делчево за своите членови води регистер на членството, кој се ажурира еднаш годишно.

Член 12

Членот има право да биде биран во органите на Здружението, да учествува во работата на Здружението и да придонесува во развојот и популарноста на Здружението.

Секој член може доброволно да истапи од здружението.

Член 13

Исклучувањето од членство во здружението се остварува во следните случаи:

Одлуката за исклучување донесува Собранието на Здружението по предлог на Извршниот Одбор.

Престанок на членството во здружението настанува во следните случаи:

Член 14

Обврски на членовите во Здружението се:

Tags: