Управување со здружението КУД Гоце Делчев-Делчево

Печати

Член 21

Со Здружението КУД“Гоце Делчев“Делчево  управува организаирано членство на Здружението непосредно или преку свои претставници во органите.

Права и должности на претставникот се:

Tags: