Органи на здружението КУД Гоце Делчев-Делчево

За нас Посети: 1751

Член 22

Органи на Здружението  КУД“Гоце Делчев“Делчево  се:

  1. Собрание
  2. Извршен одбор
  3. Надзорен одбор
  4. Советодавен одбор
  5. Извршна канцеларија
  6. Извршен Директор

Член 23

Собранието на Здружението КУД“Гоце Делчев“Делчево  брои 15  претставници кои се избираат и го сочинуваат сите граѓани-членови на Здружението.

Мандатот на претставниците трае  4 години.

Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Член 24

Седници на Собрание ги свикува претседателот на Собранието.

Седници на Собранието се свикува и по предлог на Извршниот одбор на Здружението или на 1/5 од вкупниот број членови на Собранието.

Ако претседателот на Собранието во рок од 14 дена од денот на дадениот предлог не свика седница, седницата ја свикува Извршниот одбор или иницијаторите.

Седница на Собранието за работа на Извршниот одбор може да се свика и по предлог на надзораната комисија.

Начинот на свикување на седниците на Собранието на Здружението се определува со Деловникот за работа на Собранието.

Член 25

Собранието на Здружението КУД“Гоце Делчев“ Делчево од редовите на своите претставници избира Извршен одбор кој е извршен орган на Собранието, на редовни и вонредни собранија.

Член 26

Собранието полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една половина од вкупниот број претставници.

Собранието по правило одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните претставници.

Во надлежност на Собранието е следното:

Член 27

Извршниот Одбор на Здружението КУД“Гоце Делчев“Делчево е извршен орган на Собранието во кој секој член има еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развојот на Здружението во согласност со Статутот.

Член 28

Извршниот Одбор на Здружението КУД“Гоце Делчев“ Делчево брои 5 члена.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 години.

Извршниот одбор од своите редови избира претседател со мандат од 4 години.

Член 29

Во надлежност на Извршниот одбор е следното:

ги спроведува статутарните и програмските задачи на Здружението КУД“Гоце Делчев“, како и одлуките и заклучоците на Собранието:

Член 30

Извршниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието на Здружението.

Извршниот одбор се состанува и одржува седници по потреба.

Седницата на Извршниот одбор ја свикува Претседателот.

Предлог за свикување на Извршниот одбор може да поднесе една половина од Извршниот одбор, една третина од претставниците на Собранието, по предлог на надзорниот одбор .

Со седницата раководи и претседава претседателот, а во негово отсуство член кој ќе го избере Извршниот одбор. 

Начинот на свикување на седницата и работењето на Извршниот одбор се уредува со Деловник за работа;

Член 31

Заради извршување на статутарните и програмските задачи и одлуки на Собранието и Извршниот одбор, Извршниот Одбор формира Надзорен Одбор и други работни тела.

Надзорниот Одбор врши контрола над спроведувањето на одредбите од овој Статут и контрола за наменското располагање со средствата и приходите на Здружението КУД“Гоце Делчев“Делчево.

Своите наоди и одлуки Надзорниот Одбор ги доставува до Собранието и Извршниот одбор на Здружението КУД“Гоце Делчев“од Општина Делчево.