Цели и задачи на здружението и начин на нивно остварување

Член 7

Граѓаните се здружени во Здружението КУД“Гоце Делчев“ Делчево заради остварување на поширок заеднички интерес и како посебни цели и задачи се:

Создавање на просторни, материјални , кадровски, финасиски и други услови за масовно прифаќање на членови-љубители на фолклорните традиции ;

Формирање на секции и групи за изучување на фолклорните, играорните, песнопојните, инструментални, сценски и други уметнички спосбоности на членовите

Формирање на секции за балет, модерен балет , маникенство, фолклор, традиционална храна  

Јавно практикување на фолклорните традиции - народните игри,  песни, инструменти, носии, традиционална храна и други уметнички манифестации;

Изработка, набавка и одржување на народните инструменти, носии, нотни записи, кореографии, фото-аудио-видео материјали и сл;

Организирање и учество на семинари, предавања, фестивали, јавни приредби, и др.манифестации од областа на културата;

Издавање информативно-пропагадни материјали , книги, брошури, компакт-дискови филмови и други матерјали за културната традиција, обичаи, народни игри, песни, инструменти, носии и др.уметнички манифестации;

Организирање и реализација на туристичко-пропагадни патувања и турнеи;

Претставување и застапување на членовите ;

Врши дејност за посредување во културата;

Врши музичка и сценска уметничка дејност;

Член 8

Во остварување на своите цели и задачи организацијата ќе соработува со :

Организации и Асоцијации за регионален развој;

Други вонпарламентарни, парламентарни, невладни, непартиски организации,  здруженија и сојузи во Републиката и Светот;

Стручни-научни организации, сојузи, асоцијации и институции;

Општините од регионите и пошироко.

Член 9

Здружението своите цели, интереси активности, права, должностите и одговорности ги оставрува преку:

Спроведување на заеднички проекти за членовите;

Организирање на конференции, семинари, симпозиуми, обуки, работилници, изложби и видео презентации;

Покренување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на остварување на целите и задачите на Здружението;

Упис на нови членови;

Формирање на тимови по области за имплементација на Стратешките документи на Здружението;

Вршење на други работи согласно овој Статут, Законите и Уставот на РМ

Член 10

Прoграмата, целите и задачите на Здружението не можат да бидат насочени кон:

Насилно уривање на уставниот поредок;

Поттикнување или повикување на воена агресија;

Разгорување на национална, верска или расна нетрпеливост.