Членување во здружението

Член 11

Член на Здружението КУД“Гоце Делчев“Делчево  може да биде секој граѓанин – државјанин на Република Македонија кој доброволно ќе пристапи кон Здружението со давање на писмена изјава .

Зачленувањето во Здружението се врши со пристапница, односно со издавање на членска книшка, која при исклучување или престанок на членувањето во здружението, задолжително се враќа.

Здружението КУД“Гоце Делчев“Делчево за своите членови води регистер на членството, кој се ажурира еднаш годишно.

Член 12

Членот има право да биде биран во органите на Здружението, да учествува во работата на Здружението и да придонесува во развојот и популарноста на Здружението.

Секој член може доброволно да истапи од здружението.

Член 13

Исклучувањето од членство во здружението се остварува во следните случаи:

  • Со исклучување поради непридружување на одредбите од Статутот на Здружението;

Одлуката за исклучување донесува Собранието на Здружението по предлог на Извршниот Одбор.

Престанок на членството во здружението настанува во следните случаи:

  • По сопствена желба;
  • Во случај на смрт на членот.

Член 14

Обврски на членовите во Здружението се:

  • редовно да ја плаќаат чланарината;
  • да присуствуват на состаноците:
  • да земаат конкретно учество во спроведувањето на Програмата на активностите на Здружението.