Претставување на здружението

член 15

Здружението КУД“Гоце Делчев“ од Општина Делчево го претставува и застапува Претседателот и Извршниот Директор.