Остварување на јавност на работата

Член 16

Работата на Здружението  КУД“Гоце Делчев“Делчево е јавна.

Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на (членовите, други здруженија/ НВО, или пошироката јавност) за работењето и активностите на здружението, со увид во спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работа на органите и телата на Здружението, за материјално-финансиското работење и друго.

За информирање на членовите и пошироката јавност се користи печатот, радиото, телевизијата,електонските медиуми.