Финансирање на здружението КУД Гоце Делчев-Делчево

Член 17

            Здружението остварува средства од:

  • членарина;
  • донации;
  • буџет;
  • провизии од органи, организации, заедници и од други услуги;
  • од трговски друштва;
  • и од други услуги (имотни права и сл).

Член 18

Користење и располагањето со средствата на Здружението добиени по основите од претходниот член се врши на начин утврден со овој Статут и останатите законски норми.

Член 19

За користење и располагањето со средствата одлучуваат органите на Здружението, согласно надлежностите утврдени со овој Статут, кои преземаат мерки за економско целосообразно користење на средствата и за спречување и отстранувањее на незаконитостите.

Член 20

Здружението КУД“Гоце Делчев“Делчево  донесува годишен финансиски план за приходите и расходите на Здружението.

Финансисикиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат по член 16 од Статутот, како и расходите за општествената активност, плати на вработените, заедничка потрошувачка на вработените, материјални трошоци за работа на Здружението и други расходи сврзани со работата.