Управување со здружението КУД Гоце Делчев-Делчево

Член 21

Со Здружението КУД“Гоце Делчев“Делчево  управува организаирано членство на Здружението непосредно или преку свои претставници во органите.

Права и должности на претставникот се:

  • претставникот да избира и да биде биран во органите на Здруженито:
  • претставникот да предлага решавање на прашања од заеднички интерес:
  • да работи на развивање и унапредување на општествените и другите активности кои произлегуваат од Статутот, програмските цели и задачи и од усвоените одлуки и заклучоци;
  • да ги спроведува во целост одредбите од Статутот и програмските активности;
  • да ги застапува интересите и ставовите на Здружението;