Извршна канцеларија на здружението

Член 32

За извршување на административно–стручни, помошни и на нив слични работи од заеднички интерес за остварување на задачите и целите на Здружението КУД“Гоце Делчев“Делчево  се формира Извршна канцеларија.

Член 33

Правата и обврските и одговорностите за работа на вработените во Извршната Канцеларија  ги утврдува Извршниот Директор на Здружението КУД“Гоце Делчев“Делчево во согласност со законските норми и Статутот.

Член 34

Средствата за работа на Извршната канцеларија  се определуваат со Финансиски план секоја година и тоа: средства за плати, средства за заедничка потрошувачка, средства за материјални трошоци, средства за посебна намена за нормално извршување на функцијата.

Член 35

Со Извршната Канцеларија  на Здружението КУД“Гоце Делчев“Делчево  раководи Извршниот  Директор.

Извршниот директор  го именува и разрешува Извршниот одбор согласно условите кои се утврдени со посебна одлука.

Извршниот Директор правото од работен однос го остварува во Здружението од денот на именувањето, а за извршувањето на својата работа одговорен е пред Извршниот одбор.

Член 36

Права, обврски и надлежности на Извршниот Директор:

-Извршниот Директор  на Извршната канцеларија  раководи со работата на стручната служба;

-Извршниот Директор е работоводен орган и ги извршува сите права и обврски кои произлегуваат од Законот за работни односи;

-Извршниот Директор  е наредавател и потписник на сметката на Здружението;

-Извршниот Директор  е одговорен за извршувањето на Финансискиот план и Програмата за работа;

-се грижи за благовремено извршување на одлуките и заклучоците донесени од Собранието и Извршниот одбор;

-во правниот промет презема мерки и дејствија во има и за сметка на Здружението

се грижи за правилна примена на Законските прописи од областа на дејностите што ги врши Здружението;