Престанок на здружението КУД "Гоце Делчев" Делчево

Член 37

Здружението КУД“Гоце Делчев“Делчево  ќе престане со работа ако:

-затоа одлучат членовите на Здружението,

-ако бројот на членовите се намали под бројот определен за основање,

-ако настапат причини утвредни по член 63  од Законот.

Одлука за престанок на Здружението донесува Собранието со двотретинско мнозинство.

Член 38

По престанок на работата на Здружението, имотот и другите права и приходи што остануваат по намирувањето на обврските, преминуваат во сопственост на оснивачите  на Здружението.