Преодни и завршни одредби

Член 39

Право на толкување на одредбите на овој Статут има Собранието на Здружението КУД“Гоце Делчев“ а помеѓу две собранија, Извршниот одбор на Здружението.

Член 40

Измени и дополнувања на овој Статут се вршат по иста постапка како и за неговото донесување.