PROJECT/ПРОЕКТ/ПРОЕКТ

“ Improving the quality of life in the border region through the promotion and revitalization of cultural heritage“   

No. 2007CB16IPO007-2012-3-083 - Acronym REVITA -H

"Подобрување на квалитетот на животот во пограничниот регион преку промоција и ревитализација на културното наследство"

бр 2007CB16IPO007-2012-3-083 - Акроним РЕВИТА - Х

"Подобряване на качеството на живот в трансграничния регион чрез насърчаване и съживяването на културното наследство"

No. 2007CB16IPO007-2012-3-083 - Акроним Ревита- Х

Log8Logo6

Кратко резиме на проектот

Име на проектот:

"Подобрување на квалитетот на живот во прекуграничниот регион преку промоција и ревитализација на културното наследство"

Проектот ги следи стратешките цели на програмата за прекугранична соработка. Имплементација на проектот ќе обезбеди основа за постојана соработка меѓу двете општини, што е предуслов за подобрување на квалитетот на живот и социјален развој во оваа периферна област.

Општа цел на проектот:

Општата цел на проектот е да обезбеди услови за меѓусебна размена, културна соработка, развој, ревитализација и чување на културни и фолклорни традиции на општините Симитли и Делчево.

Главна цел на проектот е да се развие нов прекуграничен интегриран културен туризам, кој ке се користи за размена кој ке се користи за размена на најдобри практики know-how во областа на преродбата на заедничко културно наследство. Културната соработка ке вклучува истражувања на најважните историски знаменитости, развој на традиционални празници, работилници итн.

Со спроведувањето на активностите на проектот ке се подобри и квалитетот на животот во прекуграничен регион помеѓу Бугарија и Македонија.

Специфични цели:

  • Сеопфатни истражувања, ревитализација и промоција на културното и историското наследство на општина Симитли и општина Делчево.
  • Културна размена и складирање на специфични гранични вредности и традиции, преку организирање на фолклорни фестивали
  • Изложби за промовирање на локалните културни вредности, кои ќе придонесат за заживување на свеста на луѓето и социјален развој на регионот
  • Размена на добри практики во областа на културниот туризам и создавање на информациска мрежа за промоција на регионот како атрактивна дестинација

Активности:

  • Истражување на културните и историски знаменитости, локалните обичаи и традиции на општина Симитли, Р.Бугарија и општина Делчево, Р.Македонија и Благоевград
  • Потикнување на локалната култура, историски и туристички објекти, традиции и обичаи преку: Карта и брошура на туристички локалитети; Готвач со рецепти на двете општини; Вебсајт на проектот;
  • Организирање на карактеристични фолклорни фестивали во општина Делчево, Р.Македонија и општина Симитли, Р.Бугарија
  • Организирање на етнографски и фотографски изложби
  • Организирање на изложба на уметници од двата региона
  • Публицитет - промотивни брошури, информативни постери, семинари, ДВД, медиуми и др.

Водечки партнер на проектот:

КУД „Гоце Делчев“ Делчево, Р.Македонија

Партнер на проектот:

Здружение „Луѓе и тадиции“ с.Брежани, општина Симитли Р.Бугарија

 

Тим на проектот:

mk

Проект Менаџер

Зенил Реџепов

Проект сметководител:

Розета Такева

БГ bg

Проект координатор:

Румјана Панова

Снежана Стојменова

Буџет: 90.250,46 евра

Времетраење на проектот е 18 месеци

Logo6